Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste – Voimassa 18.2.2022 alkaen
Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen selvitys henkilötietojen käsittelystä.
Rekisterinpitäjä
ArtXperience Oy
Y-tunnus: 3262341-3
osoite: Papinniementie 232, 09630 KOISJÄRVI
Tietosuoja-asioita koskevat yhteydenotot
Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö:
Pasi Korhonen, puh. 050-3652990, sposti: pasi.korhonen.finland@gmail.com
Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen
liittyvissä tilanteissa rekisteröityä kehotetaan ottamaan yhteyttä edellä mainittuun henkilöön.
Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on:

asiakassuhteeseen

Henkilötietojen käsittely voi perustua myös rekisteröidyn suostumukseen, joka muodostaa tällöin
soveltuvilta osin käsittelyn oikeusperusteen. Rekisterinpitäjän oikeutettu etu on oikeus harjoittaa
asiallista, perusteltua ja laillista myynti- ja markkinointitoimintaa, mukaan lukien tähän liittyvää
profilointia.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksiin kuuluvat soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa mm.
seuraaviin käyttötarkoitukset:

Säännönmukaiset tietolähteet
Käsiteltävät henkilötiedot saadaan säännönmukaisesti seuraavista lähteistä:

Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisterinpitäjä kerää rekisteröidyistä vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia ja tarpeellisia
tässä tietosuojaselosteessa selostettujen käyttötarkoitusten kannalta.
Rekisteröidyistä käsitellään seuraavia tietoja:

Henkilötietojen luovuttaminen
Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta ulkopuolisille. Henkilötietoja voidaan luovuttaa
yhteistyökumppaneille / alihankkijoille siinä määrin, kun se on Rekisterinpitäjän liiketoiminan tai
asiakkaan antaman toimeksiannon kannalta tarpeellista. Käyttäessämme alihankkijoita huolehdimme
siitä, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tietosuojasäännösten mukaisesti.
Tietoja voidaan lisäksi lain vaatimuksesta luovuttaa esimerkiksi viranomaisille.
Henkilötietojen siirrot kolmansiin maihin
Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Jos näin
erityisestä syystä kuitenkin tehdään, siirto toteutetaan käyttämällä Euroopan komission antaman
tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen mukaisesti esim. Euroopan komission vakiolausekkeita ja
vastaavuuspäätöksiä sekä muita vastaavia järjestelyjä kuten EU-U.S. Privacy Shield -järjestelyjä.

Henkilötietojen suojaus
Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja tavalla, jolla pyritään varmistamaan henkilötietojen
asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta käsittelyltä sekä vahingossa
tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta.
Rekisterinpitäjä käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojatoimia tämän tavoitteen
varmistamiseksi, mukaan lukien palomuurien, salaustekniikoiden ja turvallisten laitetilojen käyttö,
asianmukainen kulunvalvonta, tietojärjestelmien käyttäjätunnusten huolellinen hallinta sekä
henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen.
Kaikilla henkilötietoja käsittelevillä työntekijöillä on työsopimuslain (55/2001) ja niitä täydentävien
salassapitosopimusten perusteella vaitiolovelvollisuus rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyyn
liittyvistä asioista.
Tietojen säilytysaika
Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojalausunnossa
määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Tämän jälkeen rekisterinpitäjä
poistaa tai anonymisoi tiedot 2 vuoden kuluessa noudattamiensa poistoprosessien mukaisesti.
Rekisterinpitäjällä voi olla velvollisuus käsitellä joitakin rekisteriin kuuluvia henkilötietoja yllä
todettua pitempään lainsäädännön tai viranomaisvaatimusten noudattamiseksi.
Profilointi
Henkilötietojen käsittely sisältää profilointia. Profiloinnilla tarkoitetaan henkilötietojen automaattista
käsittelyä, jossa tietoja käyttämällä arvioidaan tiettyjä rekisteröidyn henkilökohtaisia ominaisuuksia.
Rekisteröityjä profiloidaan, jotta heille voidaan helpommin kohdentaa heidän kiinnostuksen
kohteitaan vastaavaa suoramarkkinointia ja muuta viestintää.
Evästeet
Eväste on lyhyt tekstinpätkä tai tiedosto, jonka verkkosivusto lähettää selaimeesi. Se auttaa sivustoa
muistamaan käyntisi tiedot, kuten valitsemasi kielen ja muita asetuksia. Eväste helpottaa seuraavaa
käyntikertaasi ja tekee sivustosta sinulle hyödyllisemmän. Evästeillä on tärkeä rooli sisällön suhteen.
Rekisterinpitäjä käyttää järjestelmää, joka hyödyntää evästeitä. Niiden avulla esimerkiksi laskemme
sivujen kävijämääriä, pystymme tehostamaan sivuston sisältöä ja tallennamme kielivalintasi.
Suoramarkkinoinnin suostumukset ja kiellot
Asiakas voi antaa Rekisterinpitäjälle suoramarkkinointisuostumuksia tai kieltää soveltuvan lain
nojalla käsittelemästä itseään koskevia henkilötietoja suoramarkkinointiin. Rekisterinpitäjä käyttää
henkilötietoja suoramarkkinoinnissa harkintansa mukaan vain sellaisiin palveluihin, joiden se arvelee
olevan relevantteja rekisteröidylle.
Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos
käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan.
Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla
tarvittavat lisätiedot.
Oikeus tietojen poistamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos
a. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty; tai
b. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos
a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;
b. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan
niiden käytön rajoittamista; tai
c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta
rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
Vastustamisoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin
tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä.
Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi
osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää
rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi,
esittämiseksi tai puolustamiseksi.
Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa
vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien
profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.
Oikeus olla joutumatta automatisoitujen päätösten kohteeksi
Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään
automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka
vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi.
Edellä olevaa ei sovelleta, jos päätös on välttämätön rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen
sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten tai perustuu rekisteröidyn nimenomaiseen
suostumukseen.
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot
jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset
tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva
tietosuojavaltuutetun toimisto. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi,
jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.
Tietosuojakäytäntöjen muuttaminen
Rekisterinpitäjä kehittää toimintaansa jatkuvasti ja voi sen johdosta joutua tarpeen mukaan
muuttamaan ja päivittämään tietosuojakäytäntöjään. Muutokset voivat perustua myös tietosuojaa
koskevan lainsäädännön muuttumiseen.
Mikäli muutokset pitävät sisällään uusia tarkoituksia henkilötietojen käsittelylle tai muutoin
muuttuvat merkittävästi, rekisterinpitäjä ilmoittaa niistä etukäteen ja pyytää tarvittaessa
suostumuksen.